Rozwód bez orzekania o winie – jak przebiega?

Rozwód bez orzekania o winie to rozwiązanie, na które polskie małżeństwa decydują się zdecydowanie najczęściej. Wynika to z faktu, że taki rozwód przebiega najszybciej i jest najbardziej komfortowy dla obydwu stron. Warto pamiętać jednak, że również rozwód bez orzekania o winie kończy się nałożeniem na jednego z rodziców obowiązku alimentacyjnego na małoletnie dzieci i może być związany z sądowym podziałem majątku.

Kiedy małżonkowie mogą zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Aby małżonkowie mogli wziąć rozwód bez orzekania o winie, muszą wskazać, że istnieją tak zwane pozytywne przesłanki do rozwodu. Chodzi tu o fakt zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, o którym świadczyć mogą następujące sytuacje:

  • małżonkowie nie współżyją ze sobą,
  • małżonkowie się nie kochają,
  • małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Przesłanki te muszą przy tym utrzymywać się od co najmniej 6 miesięcy. Chociaż rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzekaniem o winie mogą wskazywać na te same powody, to jednak w przypadku pierwszego rozwiązania żadna ze stron nie ma obowiązku udowadniania ich istnienia przed sądem.

Ile trwa proces o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to dla małżonków sposób na szybkie rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej. Taki proces trwa z reguły kilkanaście tygodni. Na rozprawę w sądzie małżonkowie muszą czekać natomiast zazwyczaj około dwóch miesięcy. Z kolei sama rozprawa w sądzie trwa nie dłużej niż godzinę. W jej trakcie sąd przesłuchuje małżonków obowiązkowo, a świadków nie zawsze – jedynie wtedy, kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Możliwy jest także rozwód z podziałem majątku wspólnego. Połączenie tych dwóch spraw stanowi najszybszą i najtańszą formę sądowego podziału. Można dokonać go przed rozwodem, w trakcie lub po nim, choć najwygodniejszym rozwiązaniem jest podzielenie majątku w procesie o rozwód w samym wyroku rozwodowym. Warto pamiętać przy tym, że podział dotyczy aktywów (posiadanych nieruchomości i ruchomości), a nie pasywów (długów, jak kredyt hipoteczny).

Za rozwód bez orzekania o winie trzeba zapłacić

Rozwód bez orzekania o winie nie jest rozwiązaniem pozbawionym kosztów dla małżonków. Sądowa opłata od pozwu o rozwód wynosi 600zł. Dodatkowo, niekiedy trzeba liczyć się też z kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) i opłatą za odpis wyroku (20 zł). Zazwyczaj rozwód bez orzekania o winie kosztuje strony kilka tysięcy złotych ze względu na konieczność wynajęcia adwokata. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym większy będzie to wydatek, a wpływ na jego wysokość mają takie kwestie jak alimenty, kontakty z dziećmi, liczba rozpraw czy podział majątku.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Przy rozwodzie bez orzekania o winie możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami alimentów: alimentami na małoletnie dzieci i/lub alimentami na małżonka, który pozostaje w niedostatku. O alimentach na małoletnie dzieci sąd orzeka obligatoryjnie. Natomiast o alimentach na małżonka na jego wniosek. Przy orzekaniu o alimentach sąd bierze pod uwagę dwa czynniki:

  • usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka/współmałżonka, czyli osoby uprawnionej do alimentów,
  • możliwości majątkowe i zarobkowe współmałżonka, czyli osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Warto pamiętać przy tym, że nie istnieje górna granica wieku, do której alimenty należą się dziecku. Rodzic ma obowiązek łożyć na nie dopóki małoletni nie jest w stanie sam się utrzymać.

Rozwód bez orzekania o winie jest najprostszy i najszybszy. Małżonkowie często wybierają to rozwiązanie również ze względu na jego charakter – bardziej dyskretny i mniej stresujący. Jak wziąć rozwód bez orzekania o winie? Wystarczy przygotować w tym celu pozew zawierający wszystkie niezbędne dane formalne.

Dowiedz się więcej na radcasiski.pl