ดวงใจปีศาจ / The Darkest Night (นักรบเทพปีศาจ, #1) Gena Showalter

ISBN:

Published:

Paperback

375 pages


Description

ดวงใจปีศาจ / The Darkest Night (นักรบเทพปีศาจ, #1)  by  Gena Showalter

ดวงใจปีศาจ / The Darkest Night (นักรบเทพปีศาจ, #1) by Gena Showalter
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 375 pages | ISBN: | 10.23 Mb

อำนาจของเขา...เหนือมนุษย อารมณเรารอนของเขา...เหนืออมตะชนแอชลินตองทนทรมานมาชัวชีวิตจากเสียงตาง ๆ ในอดีตทีดังระงมอยูในหัวหลอน หลอนมาทีบูดาเปสตเพือจะทำใหฝันรายนันสินสุดลง โดยขอความชวยเหลือจากผูชายกลุมหนึงซึงขาวลือบอกวามีความสามารถเหนือมนุษย หลอนไมMoreอำนาจของเขา...เหนือมนุษย์ อารมณ์เร่าร้อนของเขา...เหนืออมตะชนแอชลินต้องทนทรมานมาชั่วชีวิตจากเสียงต่าง ๆ ในอดีตที่ดังระงมอยู่ในหัวหล่อน หล่อนมาที่บูดาเปสต์เพื่อจะทำให้ฝันร้ายนั้นสิ้นสุดลง โดยขอความช่วยเหลือจากผู้ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งข่าวลือบอกว่ามีความสามารถเหนือมนุษย์ หล่อนไม่คาดคิดว่าตัวเองจะตกลงสู่อ้อมแขนของแมดด็อกซ์ สมาชิกที่อันตรายที่สุดของกลุ่ม--ชายผู้ติดอยู่ในนรกของตัวเองทั้งสองไม่สามารถต้านทานความกระหายซึ่งกันและกันที่ช่วยลดความทรมานของพวกเขาลงได้บ้าง แต่ทุกสัมผัสที่เร่าร้อนและทุกจูบที่เผาผลาญจะนำพวกเขาเข้าใกล้การทำลายล้างยิ่งขึ้น อันเป็นบททดสอบความรักที่สะเทือนถึงจิตวิญญาณ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดวงใจปีศาจ / The Darkest Night (นักรบเทพปีศาจ, #1)":


ddin.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us